بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

بر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، چنانچه از ناحیه کارگر درحین انجام کار یا به مناسبت آن کار خسارتی به دیگری وارد گردد، کارفرما مسئولیت خواهد یافت؛ خواه کارگر مرتکب تقصیر شده باشد یا بدون تقصیر سبب خسارت شده باشد. درصورتی که کارفرما بتواند اثبات کند احتیاط های لازم را در شغل خود به عمل آورده است از مسئولیت معاف می گردد. امروزه در حقوق مسئولیت مدنی فرانسه، نظریه ای کلی تر با عنوان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن هرکجا رابطه تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در حقوق ایران به رغم فقدان چنین عنوانی، مصادیقی برای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع وجود دارد که می توان زمینه طرح و گسترش این نظریه را فراهم کرد.

کلید واژه

مسئولیت مدنی کارفرما ، عملکرد کارگر ، حقوق ایران،حقوق فرانسه

20000 تومان – خرید
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !

محصولات مرتبط