بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف اصلی تحقیق بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395» می باشد که در این راستا کارایی سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل می باشند. مالکیت نهادی نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک و فرصتهای رشد نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 116 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و مالکیت نهادی نیز موجب کاهش این رابطه می شود. بین مالکیت نهادی و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بین اندازه شرکت و  فرصتهای رشد با کارایی سرمایه گذاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین ریسک سیستماتیک و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری یافت نشد.

رایگان – خرید
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !

محصولات مرتبط