مقایسه شهادت سنتی والکترونیکی در حقوق ایران با نگرش بر رویه قضایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

2-1- بیان مساله 4

1-3- پیشینه تحقیق. 6

4-1- اهمیت وضرورت پژوهش… 15

5-1- اهداف پژوهش… 16

6-1- سوالات تحقیق. 16

7-1- فرضیات تحقیق. 17

8-1- روش تحقیق. 17

9-1- روش گرداوری اطلاعات.. 17

10-1- ابزار گرداوری اطلاعات.. 17

11-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 18

12-1- سازماندهی پژوهش… 18

فصل دوم: مفاهیم، تعاریف و مبانی نظری

1-2- مفاهیم شهادت.. 20

1-1-2- معني لغوي شهادت.. 20

2-1-2- شهادت در اصطلاح. 20

3-1-2- حق يا تكليف بودن شهادت.. 22

2-2- انواع شهادت.. 23

1-2-2- شهادت حسبه 23

2-2-2- شهادت زور 24

3-2-2-  شهادت بر سبب.. 25

4-2-2- شهادت عدمی. 25

5-2-2- شهادت تعریف.. 25

6-2-2- شهادت بر شهادت.. 26

7-2-2- شهادت تبرعی. 27

8-2-2- شهادت تعدیل. 27

9-2-2- شهادت نامه 27

10-2-2- شهادت اصل و شهادت فرع. 29

11-2-2- شهادت بر اقرار 30

12-2-2- شهادت استدعائی و شهادت استفاضه 31

3-2- ادله ي اثبات دعوی. 31

1-3-2- دليل در اثبات دعوی. 31

1-1-3-2- تفاوت‌های اسناد رسمی‌وعادی. 32

2-1-3-2- اعتبار اسناد رسمی‌و عادی. 32

3-1-3-2- رسیدگی به اصالت اسناد 33

4-1-3-2- رسیدگی در جلسه دادرسی. 34

5-1-3-2- تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض… 34

2-3-2- ادله ی اثبات سنتی. 35

3-3-2- ادله ی الکترونيکي. 35

4-3-2- انواع ادله ي اثبات  دعوی. 36

1-4-3-2- ادله ی اثبات در قانون مدنی. 36

2-4-3-2- ادلهی اثبات دعوی الکترونيکي. 39

1-2-4-3-2- امارات الکترونيکي. 40

2-2-4-3-2- اسناد الکترونيکي. 40

3-2-4-3-2- اقرار الکترونيکي. 41

4-2-4-3-2- شهادت الکترونيکي. 41

5-2-4-3-2- سوگند الکترونيکي. 42

6-2-4-3-2- امضاء الکترونيکي. 42

4-2- تاریخچه شهادت.. 43

1-4-2- شهادت در ایران با ستان. 43

1-1-4-2- پیش از آریاییان تا تشکیل دولت ماد 43

2-1-4-2- خلافت امویان و عباسیان. 44

3-1-4-2- از طاهریان تا حمله مغول. 44

4-1-4-2- یرلیغ غازانی. 45

2-4-2- شهادت در دین یهود و حقوق رم باستان. 45

3-4-2- شهادت در دین اسلام و حقوق ایران. 46

1-3-4-2- پیشینه شهادت در دین اسلام 46

2-3-4-2- پیشینه شهادت در حقوق یران. 47

فصل سوم: شهادت سنتی و شرایط اعتبار آن

1-3- شرایط شهادت سنتی. 51

1-1-3- شرایط موثر بر توان اثباتی. 51

1-1-1-3- شرایط موثر بر درک درست و ضبط کامل شاهد. 52

1-1-1-1-3- بلوغ. 52

2-1-1-1-3- عقل. 53

2-1-1-3- شرایط موثر بر شایستگی معنوی و صداقت شاهد. 53

1-2-1-1-3- ایمان. 53

2-2-1-1-3- عدالت.. 54

3-1-1-3- شرط دور بودن از اتهام 55

1-3-1-1-3- نداشتن نفع شخصی در دعوا 55

2-3-1-1-3- نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط. 56

3-3-1-1-3- اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی. 56

4-3-1-1-3- سایر شرایط.. 57

2-3- ارزش و اعتبار شهادت سنتی. 59

1-2-3- تعارض شهادت با مفاد و مندرجات سند رسمی‌در پرتو شوری نگهبان. 59

1-1-2-3- بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان. 61

2-1-2-3- بررسی نظریة ۱۲۹۰/۷-302/1377 ادارة حقوقی قوة قضاییه 62

3-1-2-3- حکم تعارض سند با شهادت در عمل. 64

2-2-3- تعارض شهادت با قسم. 66

3-2-3- تعارض شهادت با اماره 67

4-2-3- تعارض شهادت با کارشناسی. 69

5-2-3- تعارض شهادت با معاینه محل و تحقیق محلی. 69

6-2-3- تعارض شهادت با شهادت.. 70

7-2-3- تعارض شهادت با اماره تصرف.. 70

8-2-3- تعارض شهادت با اقرار 72

9-2-3- شکنندگی امارههای اعتبار شهادت.. 73

3-3- شهادت با رويكرد تحقق عدالت قضايي. 74

فصل چهارم: شهادت الکترونیکی و شرایط اعتبارآن

1-4- شرایط شهادت سنتی و الکترونیکی. 84

1-1-4- شرایط شهود و شهادت.. 84

2-1-4- رجوع از شهادت.. 86

2-4- ارزش و اعتبار شهادت الکترونیکی. 87

1-2-4- شهادت از طریق صفحه نمایشگر (ویدئو کنفرانس) 88

2-2-4- شهادت از طریق کنفرانس تلفنی. 89

3-2-4- شهادت از طریق نوار ویدئویی. 89

فصل پنجم: محاسن و معایب شهادت الکترونیکی و سنتی

 

1-5- معایب شهادت سنتی و الکترونیکی. 92

1-1-5- معایب شهادت سنتی. 92

2-1-5- معایب شهادت الکترونیکی. 93

2-5- محاسن شهادت سنتی و الکترونیکی. 95

1-2-5- محاسن شهادت سنتی. 95

2-2-5- محاسن شهادت الکترونیکی. 96

3-5- نتیجه گیری. 99

4-5- پیشنهادات.. 104

فهرست منابع و مأخذ. 106

 

 

 

55000 تومان – خرید
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !

محصولات مرتبط