آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چكيده ………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………….. 2

مفهوم فناوري ………………………………………………………….. 3

جامعة اطلاعاتي ……………………………………………………….. 3

جهاني شدن ……………………………………………………………. 4

آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات …………………….. 5

فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد تحول در آموزش و پرورش …….. 7

نقش معلمان در عصر اطلاعات ……………………………………….. 8

راهكارهاي پيشنهادي ………………………………………………….. 8

نتيجه گيري …………………………………………………………… 10

مؤاخذ و منابع ………………………………………………………… 11

 

 

5000 تومان – خرید
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !

محصولات مرتبط